Soutěžíme o trička

👍SOUTĚŽTE s námi!🤩 Víte jak dlouho trvá natisknout A3 motiv na triko? Pokud ne, tak nevadí, celé jsme Vám to natočili, a tak se můžete vlastně podívat :-)... Tady jsme realizovali obrázek který si poslal zákazník na přání. 🛡A jak soutěžit?

👉
Napište kolik minut trvá tisk trika
👉Nahrajte do komentáře fotografii, kterou by jste chtěli na triko
🫵 Pokud označíš kamaráda, vytiskneme stejný motiv i pro něj!

Vítěze vybereme v neděli večer tedy 18.5.2024 mezi 20 - 22:00 a pro všechny soutěžící máme připravené překvapení.

TRIKOTISK

Úplná pravidla soutěže „Soutěžíme o trička“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěžíme o trička“ (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže:
Pavel DOLOGH, se sídlem: Lesní 5950, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČO: 72732784 
(dále jen jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Termín trvání soutěže a místo:
Soutěž probíhá v období od 18.5.2024 do 26.5.024 na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 15 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli a všem s nimi spolupracujícími společnostmi a agenturami, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Hlavní cena:
tisk vlastního motivu na triko do velikosti A3, bílé barvy ( v případě označení kamaráda tisk 2KS trika)

 

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
 • Napíše do komentáře soutěžního příspěvku svůj tip na dobu tisku trika a nahraje požadovanou fotografii
 • Soutěžící, tedy objednávající nemusí výhru přijmout, je to na bázi dobrovolnosti


Výherci a předání výher
Výherce bude celkem 1.
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 26.5.2024, a to v sídle apathotel DKS. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku, a bude jim zaslána soukromá zpráva prostřednictvím facebooku.

Výhry budou výhercům výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.
V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol,
propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za úče lem zjištění věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout
o jejich užití.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na
  https://www.expresslaser.cz/
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
  Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti
  v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 • Pořadatel soutěže neodpovídají za výhru či její funkčnost, neposkytují jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
 • Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží.
 • Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
  Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 • Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
  V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.