Novinky

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „[2/3 + 1 zdarma]”

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „[2/3 + 1 zdarma]”

Slevy "2+1 Zdarma", "3+1 Zdarma" nelze kombinovat s jinými slevami, pokud chcete využít věrnostní slevu za registraci 5%, prosíme nedávejte do košíku větší množství než aktivuje slevu. Výjimkou jsou možnosti slevových kupónů.
Pokud má zákazník nárok na věrnostní, množstevní, nebo objemovou slevu, bude na objednávku uplatněna pouze sleva X+Y.
Slevy X+Y je možné kombinovat se slevovými kupóny, a stejně tak s akčními cenami.


Článek 1.

 1. Podnikající FO - Pavel DOLOGH, IČO: 72732784 , se sídlem Lesní 5950, 430 01 CHomutov, pořádá prodejní akci s názvem
  [2/3 + 1 zdarma]“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 01.10.2023 do 1.10:2024 na e-shopu www.expresslaser.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období a pro produkty označené štítkem "2+1 Zdarma", "3+1 Zdarma"

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set [tří (3)/čtyř (4)] produktů [označených symbolem "2+1 Zdarma", "3+1 Zdarma"] („Nákup“).
 2. Zákazník získá nejlevnější ze [tří (3)/čtyř (4)] produktů v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce [].
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce www.expresslaser.cz.
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. [Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.]
 7. [Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.]
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Letní soutěž o Dovolenou 2023

DOVOLENA

Soutěžte o pobyt v Aparthotel DKS

Do Soutěže se zapojíte samotným vytořením a uhrazením objednávky.

Hlavní cena:
3 Denní
pobyt v aparthotel DKS pro 2 osoby v libovolném termínu (dle dostupnosti hotelu) s platností do 30.12.2023.

Druhá a třetí cena:
50% sleva na
3 Denní pobyt v aparthotel DKS pro 2 osoby v libovolném termínu (dle dostupnosti hotelu) s platností do 30.12.2023.

Soutěž provozuje: Pavel DOLOGH, Lesní 5950, 430 01 Chomutov

Úplná pravidla soutěže „Dovolená s aparthotel DKS 2023“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Dovolená s aparthotel DKS 2023“ (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže:
Pavel DOLOGH, se sídlem: Lesní 5950, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČO: 72732784 
(dále jen jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Termín trvání soutěže a místo:
Soutěž probíhá v období od 28.5.2023 do 31.7.2023 na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli a všem s nimi spolupracujícími společnostmi a agenturami, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Hlavní cena:
3 Denní
pobyt v aparthotel DKS pro 2 osoby v libovolném termínu (dle dostupnosti hotelu) s platností do 30.12.2023.

Druhá a třetí cena:
50% sleva na
3 Denní pobyt v aparthotel DKS pro 2 osoby v libovolném termínu (dle dostupnosti hotelu) s platností do 30.12.2023.

Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
 • Vytvoří a uhradí objednávku na eshopu www.expresslaser.cz (neuhrazené a stornované objednávky, budou ze soutěže vyřezeny)
 • Soutěžící, tedy objednávající nemusí výhru přijmout, je to na bázi dobrovolnosti


Výherci a předání výher
Výherci budou celkem 3.
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 1.8.2023, a to v sídle apathotel DKS. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové komunikace, a to do 7 pracovních dnů ode dne losování.

Výhry budou výhercům výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.
V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol,
propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za úče lem zjištění věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout
o jejich užití.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na
  https://www.expresslaser.cz/nase-novinky/letni-soutez-o-dovolenou-2023/www.hoteldks.cz/soutez
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
  Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti
  v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 • Pořadatel soutěže neodpovídají za výhru či její funkčnost, neposkytují jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
 • Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží.
 • Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
  Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 • Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
  V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.