Soutěž

Úplná pravidla soutěže pro facebook  - Soutěž o dřevěné hodiny s motivem
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „soutěž o dřevěné hodiny s motivem“ (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže:
Pavel DOLOGH, se sídlem: Lesní 5950, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČO: 72732784
(dále jen jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

Termín trvání soutěže a místo:
Soutěž probíhá v období od 23.11.2022 do 10.12.2022 na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli a všem s nimi spolupracujícími společnostmi a agenturami, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Výhry v soutěži
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
Hlavní výhra pro soutěžící, kteří registrují svoji odpověď na soutěžní otázku:

 • dřevěné hodiny s vlastní fotografií

Mechanika soutěže
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:

 • Nahraje svoji fotografii s tématem "miláček" do komentáře


Soutěžící je na
Soutěžící, který splní podmínky uvedené pod body a) nebo b) výše a obecné podmínky pro zapojení do soutěže dle těchto pravidel, bude zařazen do losování o výhry.

Výherci a předání výher
Výherci budou celkem 1.
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10.12.2022, a to v sídle expresslaser.cz. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím videa na facebooku na profilu expresslaser.cz, a to do 7dní od volby vítěze. Soutěžící je povinnen sledovat prfil a v případě výhry nás kontaktovat.
V případě, že se výherce do 30ti dnů nepřihlásí, je považováno že o výhru nemá zájem a nadále není alokována pro výherce.


Výhry budou výhercům výher doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.
V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol,
propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za úče lem zjištění věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Výherce zapojením do soutěže uděluje souhlas s užitím fotografií a výrobků z nich zhotovených k další propagaci firmy.

V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout
o jejich užití.

Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 • Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.expresslaser.cz/soutez
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
  Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti
  v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 • Pořadatel soutěže neodpovídají za výhru či její funkčnost, neposkytují jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
 • Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží.
 • Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
  Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 • Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
  V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel